Trafiksikkerhed — 18 februar 2017

Et kandidatspeciale fra Aalborg Universitet belyser effekten af cyklistgelændere. I rapportens konklusion beskriver Charlotte Højholt Leegaard og Christina Boel Lundgaard effekterne baseret på 12 cyklistgelændere opsat i Aalborg, Aarhus og Odense Kommune.

Cyklistgelændere skal servicere cyklisterne med en mulighed for hvil ved rødt lys i udvalgte signalregulerede kryds. Erfaringerne med cyklistgelænderne fra Hovedstadsområdet og udlandet viser, at der er en generel tilfredshed med tiltaget fra cyklisternes side. Specialet har ikke set på cyklisternes tilfredshed.

Problemformuleringen var:

Hvilken betydning har cyklistgelændere for cyklisters adfærd i udvalgte signalregulerede kryds i forhold til antallet af rødkørsler samt cyklisters placering?

Det er undersøgt, om cyklistgelænderet kan påvirke cyklisters adfærd i udvalgte kryds fordelt i de tre byer i forhold til rødkørsler og placering. Derudover er det undersøgt, hvor mange cyklister, der har anvendt cyklistgelænderet.

I Aalborg er cyklistgelænderet anvendt af henholdsvis 12 og 31 % med foden og hånden.

I Aarhus er cyklistgelænderet anvendt af henholdsvis 29 og 22 % med foden og hånden. Anvendelsen med foden i Aarhus har været større end i Aalborg og Odense, hvilket kan hænge sammen med, at designet er anderledes.

I Odense er cyklistgelænderet anvendt af henholdsvis 4 og 24 % med foden og hånden.

De samlede resultater har vist, at der er 12 og 27 %, der har anvendt gelænderet med henholdsvis foden og hånden.

Antallet af rødkørsler er reduceret i krydsbenene i Aalborg og Aarhus med undtagelse af ét krydsben, men reduktionerne er ikke statistisk signifikante. Der har været flere cyklister i Aalborg, der har foretaget en rødkørsel i forhold til de andre byer i både før og efterperioden. I Odense har der generelt været få cyklister, der har foretaget en rødkørsel, men der har været flere rødkørsler i efterperioden sammenlignet med førperioden, hvilket antageligt skyldes regnvejret i efterperioden. Hvis der ses bort fra resultaterne i Odense, kan det konkluderes, at cyklistgelænderet ikke har haft en målbar betydning for cyklisters adfærd i forhold til antallet af rødkørsler. Hvis det lavt trafikbelastet krydsben D også udtages af beregningerne, er der en tendens til færre rødkørsler.

Det er undersøgt, hvordan den første cyklist har placeret sig i krydsene i forhold til stopstregen. Undersøgelsen har vist, at der er en statistisk signifikant forskel på placeringen af den første cyklist i forhold til stopstregen. Der er i alle byerne flere cyklister, der har placeret sig bagved stopstregen, hvilket også er resultatet, når de 12 krydsben er undersøgt samlet. Det kan altså konkluderes, at cyklistgelænderet har haft betydning for placeringen af den første cyklist, da en større andel cyklister har placeret sig efter loven. Det er undersøgt, hvordan den anden og tredje cyklist er placeret i forhold til den første cyklist. Resultaterne er ikke statistisk signifikant forskellige i før- og efterperioden.

Videooptagelserne har understøttet teorien om, at den første cyklist har betydning for de efterfølgende cyklister i forhold til at foretage en rødkørsel samt at placere sig foran stopstregen. Derudover har optagelserne vist, at der er en statistisk signifikant forskel på placeringen af første cyklist i før- og efteroptagelserne samlet i de tre byer, hvilket betyder, at cyklistgelænderet har ændret den første cyklists placering. Derimod er der ingen statistisk signifikant forskel på placeringen af den anden og tredje cyklist. Statistisk set har cyklistgelænderet ikke betydning for antallet af rødkørsler både til højre og ligeud. Der er en forskel i adfærden i de tre byer i forhold til antallet af rødkørsler, idet der i Aalborg har været en større andel, der har foretaget rødkørsel sammenlignet med de andre byer, hvor Odense har den laveste andel rødkørsler. Cyklistgelænderet har betydning for den første cyklists adfærd, idet flere cyklister har placeret sig bagved stopstregen.

Sikkerhedsmæssigt kan effekten af cyklistgelænderet ikke påvises at have indflydelse på antallet af rødkørsler, men effekten af cyklistgelænderet som et servicetiltag virker efter hensigten.

Rapporten kan ses her

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.