Om CYKELTRAFIKKEN

Cykeltrafikken.dk er Det Kommunale Cykelfagråds hjemmeside.

Kommissorium for Det Kommunale Cykelfagråd

1. Baggrund og formål

Det Kommunale Cykelfagråd fungerer som en undergruppe til KTCs faggruppe Veje, Trafik og Trafiksikkerhed.

Det Kommunale Cykelfagråd skal sikre kompetent, faglig og samlet input til udviklingen af Danmark som cykelland.

Dette skal ske gennem videndeling, kommunikation og udvikling af landets cykelkultur. Herunder som høringspart i forskellige nationale cykelstrategier og som sparringspartner til KL (Kommunernes Landsforening) og Vejdirektoratet (Bl.a. Det Rådgivende Cykelorgan).

 2. Mission for Det Kommunale Cykelfagråd

Missionen for cykelfagrådet er at bidrage til at gøre Danmark til verdens bedste cykelland.

 3. Samarbejdet

Samarbejdet i Det Kommunale Cykelfagråd skal bidrage til:

 • Gensidig inspiration og idéudveksling
 • Formidling af erfaringer
 • Opbygningen af en videnbank (Cykelviden.dk)
 • Kompetenceudvikling
 • Forum for afprøvning af idéer
 • At arrangere seminarer, workshops og studieture
 • At etablere et referencegrundlag for afprøvede tiltag over for beslutningstagere, embedsmænd og politikere
 • At cykelfagrådet bliver et både fagligt kendt og anerkendt netværk
 • At cykelfagrådet får maksimal faglig indflydelse på blandt andet nationale strategier på cykelområdet
 • At cykelfagrådet bliver hørt og inddraget i bl.a. Vejregelarbejdet
 • At cykelfagrådets erfaringer udbredes internt og til resten af landet gennem udgivelse af Nyhedsbrevet cykeltrafikken.dk og oprettelse af egen hjemmeside

4. Samarbejdsform

Der afholdes to årlige møder, studieture samt løbende gensidig erfaringsudveksling.

Møderne afholdes på skift hos medlemmerne af cykelfagrådet. Ud over de to årlige møder forekommer der selvfølgelig indbyrdes besøg i forbindelse besigtigelser af aktuelle projekter. Den årlige generalforsamling afholdes i forbindelse med de to årlige møder. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov – typisk umiddelbart før eller efter de ordinære møder i cykelfagrådet.

Det besluttes fra møde til møde hvilke emner, der skal sættes på dagsordenen. Her tages der udgangspunkt i aktuelle behov. Forud for det enkelte møde fastlægges et hovedtema. Et fast punkt på programmet er “bordet rundt”, hvor deltagerne hver især fortæller om stadet for deres projekter. Hver enkelt kommune skal forud for udsendelse af dagsorden melde ind hvis de har en kort præsentation i forbindelse med bordrunden. I forbindelse med bordrunden beretter sekretariatet omkring seneste nye viden på cykelområdet.

5. Bestyrelse

Rådets interesser varetages af bestyrelsen, som består af 3-5 medlemmer valgt på det sidste af de to årlige møder i lige år. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, hvor 2 af bestyrel­sens medlemmer er på valg i ulige år, og 3 af bestyrelsens medlemmer er på valg i lige år. Derudover vælges der to suppleanter ligeledes for en 2-årig periode. Der er en suppleant på valg hvert år. Alle kan genvælges.

Hver kommune kan alene have ét bestyrelsesmedlem. I tilfælde af at det valgte bestyrelsesmedlem ikke længere er ansat hos medlemskommunen, kan den pågældende ikke længere varetage opgaven som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

6. Formandens rolle

Formanden (og/eller et udpeget medlem fra cykelfagrådet) deltager som repræsentant for cykelfagrådet i forskellige sammenhænge (nationale strategier på området, Vejregelgrupper mm.). Formanden giver – evt. sammen med andre medlemmer af bestyrelsen – input til formanden for KTCs faggruppe for Veje, Trafik og Trafiksikkerhed ved pressehenvendelser mm.

7. Sekretariatsfunktion

Sekretariatsfunktionen for netværket udbydes. Sekretariatsfunktionen omfatter bl.a. at udarbejde dagsorden, udsende indbydelser, skrive referater og i det hele taget være ansvarlige for mødernes gennemførelse. Det er stadig den enkelte kommune, der står for booking af lokaler, forplejning mm. til møderne. Derudover skal sekretariatet ved de 2 årlige møder ajourføre foreningen med den seneste viden på cykelområdet (opsamling på presseklips fra henholdsvis Cykelviden.dk og Cykeltrafikken.dk). Derudover forestår sekretariatet indkøb og udsendelse af vingaver til forfattere på nyhedsbrevet Cykeltrafikken.dk.

Det er kun Cyklistforbundet, Bicycle Innovation Lab, Vejdirektoratet og medlemskommunerne der kan byde ind på opgaven. Sekretariatet vælges for 2 år af gangen.

 8. Medlemmer

Medlemmer af cykelfagrådet begrænses til kommuner. Til cykelfagrådets møder og andre arrangementer vil der dog være mulighed for at invitere ikke-medlemmer til at holde oplæg eller deltage som observatører.

9. Pris for deltagelse

Kommunerne i cykelfagrådet betaler et årligt kontingent som i 2015 fastsættes til 4.000 kroner + moms. Kontingentet, som indbetales til sekretariatet, omfatter medlemskab af op til 3 deltagere fra hver kommune.

10. Hjemmeside

Cykeltrafikken.dk overgår som Det Kommunale Cykelfagråds hjemmeside med tilhørende nyhedsbrev.

Kommissoriet blev vedtaget på Det Kommunale Cykelfagrådsmøde i Roskilde den 13. november 2014.