Vedtægter

 

Vedtægter for foreningen Det Kommunale Cykelfagråd

1. Navn og tilhørsforhold

Foreningens navn er Det Kommunale Cykelfagråd. Foreningens hjemsted er Odense Kommune.

 

2. Formål

Foreningen Det Kommunale Cykelfagråd ønsker at sikre et fagligt velfunderet input til udviklingen af Danmark som verdens bedste cykelland.

Dette skal ske gennem videndeling, kommunikation og udvikling af landets cykelkultur, herunder som høringspart i forskellige nationale cykelstrategier og som sparringspartner til Kommunernes Landsforening og Vejdirektoratet.

Det Kommunale Cykelfagråd fungerer som en undergruppe til KTC’s faggruppe Veje, Trafik og Trafiksikkerhed.

Foreningens hjemmeside er www.CykelTrafikken.dk

 

3. Organisation

Foreningen Det Kommunale Cykelfagråds overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer, der har betalt årskontingentet.

Generalforsamlingen vælger:

 • En bestyrelse på 3 – 5 personer
 • 1 suppleant til bestyrelsen
 • 1 revisor
 • 1 suppleant for revisor

Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at mindst 1 person er på valg hvert år. Revisor og suppleanter er på valg hvert år. I tilfælde af at det valgte bestyrelsesmedlem ikke længere er ansat hos medlemskommunen, kan den pågældende ikke længere varetage opgaven som bestyrelsesmedlem eller revisor. I det tilfælde træder suppleanten til.

Der kan kun sidde ét medlem i bestyrelsen fra samme kommune.

 

4. Generalforsamlingen

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 30 dages varsel via e-mail til medlemmerne. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning til godkendelse.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
 4. Indkomne forslag. Forslag skal være modtaget hos sekretariatet senest en uge før generalforsamlingen.
 5. Fastsættelse af kontingent for de kommende år.
 6. Fremlæggelse og godkendelse af budget.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt revisor og suppleanter (jf. § 3). Herefter konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, næstformand og kasserer.
 8. Eventuelt.

Stemmeberettigede er de medlemskommuner, som har betalt årets kontingent.

 

5. Foreningens Det Kommunale Cykelfagråds bestyrelse

Foreningen Det Kommunale Cykelfagråds daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3). Bestyrelsen laver kontrakt om sekretariatsbistand, mens den daglige drift uddelegeres til formanden.

Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget og fastsætter selv sin forretningsorden.

Tegningsret for foreningen har formanden. Aktiviteter over 10.000 kr. kræver skriftlig accept fra mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

6. Medlemskab

Som medlem kan enhver kommune og kommunalt fællesskab optages, som har interesse i at støtte foreningens formål. Medlemskab er bindende for 1 år ad gangen.

Vejdirektoratet, KL og Cyklistforbundet kan deltage som observatører.

 

7. Kontingent

Det årlige kontingent godkendes af generalforsamlingen. Medlemmerne er forpligtede til at indbetale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

 

8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

 

9. Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.

Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.

Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4.

 

10. Regnskab

Regnskabsåret for foreningen Det Kommunale Cykelfagråd er kalenderåret. Revisor skal godkende regnskabet.

 

11. Opløsning

Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.

Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål. Bestyrelsen bestemmer, hvem der skal modtage pengene.

 

Foreningen Det Kommunale Cykelfagråd er stiftet den 21. maj 2019. Vedtægterne er opdateret 7. april 2022.