Infrastruktur Planlægning — 07 januar 2021

I 2010 startede et SuperCykelstiprojekt på Filosofgangen i Odense, som fik støtte fra statens cykelpulje. 10 år efter er alt bygget og evalueret, og effekterne er rigtig gode.

I perioden, hvor projektet blev udført blev den store 4 sporede Thomas B. Thriges Gade lukket. Bustrafikken flyttede fra Vestergade til Filosofgangen, som samtidig blev en del af den centrale P-søgerute.

SuperCykelstierne ligger nu syd om bymidten. Samlet er der etableret 2,3 km. enkeltrettede cykelstier.

Projektbeskrivelse

Som et led i Odense Kommunes politik om til stadighed at indtænke cykeltrafikken i alle trafikale forhold og løbende gøre forholdene endnu bedre for cyklisterne, arbejdede kommunen med en plan om at etablere en række SuperCykelstier uden om den centrale del af Odense, der for en dels vedkommende består af gågader og gå-/cykelgader.

En af de strækninger, der var planlagt etableret som en SuperCykelstirute, er strækningen Klosterbakken-Filosofgangen-Ansgargade således, at der kunne ske en kobling af cykelruten fra vest, som tidligere sluttede på Vesterbro, og cykelruten på Thomas B. Thriges Gade.

Det tidligere også muligt at cykle på Filosofgangen, men gaden var forholdsvis smal med en trafikbelastning på 13.000 biler og ingen faciliteter for cyklisterne. Desuden var hele bustrafikken fra Vestergade netop blevet omlagt til Filosofgangen, hvilket øgede antallet af tunge køretøjer væsentligt på strækningen.

Nedenstående figur viser, at trafikmængden og hastighederne klart peger på etablering af cykelstier på strækningen.

Endelig var Filosofgangen blevet udpeget som en del af den centrale P-søgerute i den fremtidige trafikomlægning jf. Trafik- og Mobilitetsplanen, der inkluderede en lukning af Thomas B. Thriges Gade. Derfor ville trafikken på sigt øges endnu mere på Filosofgangen.

Projektet gik ud på at etablere cykelstier langs Ansgargade, Filosofgangen og Klosterbakken. Der er etableret kantsten mellem vejbane og cykelsti, imellem cykelsti og fortov samt den nødvendig afvanding på strækningen. Eksisterende overkørsler er omlagt og tilpasset de nye fortove.

Samlet set er strækningen ca. 1.150 m. lang, og dermed er der etableret ca. 2,3 km. enkeltrettede cykelstier.

Projektet inkluderede en trafiksikkerhedsrevision og en tilgængelighedsrevision.

Det udførte projekt

Ved rådhuset og Flakhaven er der enkeltrettede cykelstier i begge vejsider, etableret med jetbrændte granitfliser.

 

Ved Klingenberg er den tidligere dobbeltrettede cykelsti ændret til en bred enkeltrettet cykelsti i jetbrændt granit.

 

T-krydset ved domkirken, før.

 

T-krydset ved domkirken er signalreguleret, men med cyklister undtaget.

 

Klosterbakken før.

 

Klosterbakken er etableret med brede enkeltrettede cykelstier i asfalt.

 

På Klosterbakken er der lavet skrå granitkantsten for at undgå asfaltramper ude på selve cykelstien.

 

Pladsen ved den gamle svømmehal og Eventyrhaven, før.

 

På tværs af cykelstien er der etableret granitbånd, hvor der er anvendt savede chaussesten. Dette binder visuelt pladsen bedre sammen foran den gamle svømmehal og Eventyrhaven.

 

Vest for Klaregade, før.

 

Vest for Klaregade betyder de brede cykelstier en væsentlig forbedring for cyklisterne, da strækningen er meget trafikeret.

 

Filosofgangen, før.

 

På Filosofgangen er der etableret brede cykelstier i asfalt. Til gengæld har der kun været plads til fortov i nordsiden af vejen. Dette etableres dog i et kommende projekt.

 

Ved Munkemose, før.

 

Ved Munkemose er cyklister ligeud undtaget fra signalreguleringen.

 

Øst for krydset ved Søndergade, før.

 

Cykelstien er ført helt frem til krydset ved Søndergade.

 

Ved Kirkegårds Allé, før.

 

For de venstresvingende cyklister mod Kirkegårds Allé er der etableret en venstresvingslomme på cykelstien.

 

Vest for Sdr. Boulevard, før.

 

Cykelstien er afkortet i forbindelse med en højreshunt for biler mod Sdr. Boulevard.

 

Ansgargade, før.

 

Cykelstiens bredde gør det muligt, at en ladcykel og en almindelig cykel kan passere hinanden sikkert.

Kampagne

Der blev gennemført en event på, hvor 500 cyklister fik tilbudt:

  • Gratis cykeltjek
  • Refleks (slap wrap til at sætte om buksebenet)
  • Saddelbetræk
  • Postkort med kort over SuperCykelstier i Odense
  • Chokolade

Evalueringsmetode

Projektet er blevet evalueret via før- og eftertællinger af cykel- og biltrafikken. Derudover er der gennemført stopinterviews, hvor cyklisterne bl.a. er blevet spurgt til trygheden, både før og efter anlæggelsen af cykelstierne.

Stopinterviews er blevet gennemført den 15/12 2015, hvor 46 cyklister svarede på spørgsmål, og den 28/11 2016, hvor 44 cyklister svarede på spørgsmålene.

Førtællingerne er blevet gennemført via slangetællinger i årene 2012 – 2015.

Eftertællingerne er blevet gennemført via slangetællinger i 2020.

Tællested cykler – ÅDT Førtælling Eftertælling Ændring
Klosterbakken øst for Klaregade 231 851
Filosofgangen vest for Klaregade 312 975
Filosofgangen vest for Filosofhaven 1.187 706
Filosofgangen øst for Søndergade 709 1.354
Ansgargade syd for Falen 983 918
Sum 3.422 4.804 + 40 %

 

Tællested biler – ÅDT Førtælling Eftertælling Ændring
Filosofgangen vest for Filosofhaven 13.367 10.035 – 25 %

Effekter

Cykeltrafikken er steget med 40 % målt som et gennemsnit af 5 snittællinger på strækningen. En del af stigningen skyldes sandsynligvis en overflytning af cyklister fra Vestergade. Her er det fortsat tilladt at cykle, men der er lagt cyklistbump og arealet deles med forgængerne.

Biltrafikken er faldet med 25 % (fra 13.367 biler til 10.035 biler ÅDT). Ændringen kan skyldes, at Thomas B. Thriges Gade er blevet lukket, hvilket har ændret især biltrafikken i bymidten markant.

Cyklisternes tryghed er forbedret – nedenstående graf viser cyklisternes tryghed før og efter cykelforbedringerne på Filosofgangen. Den blå farve viser trygheden før etableringen af cykelsti, mens den orange farve viser trygheden efter cykelstien blev lavet. Som det ses på grafen, oplever hovedparten af cyklisterne, at trygheden er meget god efter cykelstien blev lavet, mens hovedparten af cyklisterne mente, trygheden var middel eller derunder, inden cykelstien blev lavet.

                      Cyklisters tryghed på Filosofgangen før og efter etablering af SuperCykelsti.

Konklusion

Der er sket en stor stigning i cykeltrafikken. Samtidig er biltrafikken faldet en del mere end forventet.

Den oplevede tryghed er steget markant, og stort set ingen føler sig længere utrygge som cyklister på Filosofgangen.

I kraft af den fortsatte byomdannelse af kvarteret ventes cykeltrafikken på Filosofgangen at stige yderligere i de kommende år.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.