Mobilitetsplan

I 2009 vedtog Odense Byråd en ambitiøs trafik- og mobilitetsplan, som markant skal ændre byens infrastruktur og fremme bæredygtig trafik. Siden åbningen i 1970 har byens store gadegennembrud Thomas B. Thriges Gade været til stor debat, og mange projektforslag har igennem årene været på bordet med henblik på at hele bymidten.

Planen indeholder en samlet løsning med en lukning af Thomas B. Thriges Gade, bygning af en bro over Odense Kanal til færdiggørelse af Ring 2 samt 28 andre projekter til at få trafikken flyttet de rigtige steder hen. Desuden er den samlede økonomi for en 14 km lang letbane netop faldet på plads, sådan at visionen om at forvandle Odense fra en stor by til en storby ser ud til at lykkes.

Proces

De fysiske projekter er beskrevet i handlingsplanen Trafik i Odense. Som supplement til dette er der nu udarbejdet en handlingsplan Mobil i Odense. Tidsplan var stram, og planen blev udarbejdet på 5 uger baseret på bl.a. 15 møder med andre forvaltninger og samarbejdspartnere. Der blev gennemført en undersøgelse på kommunens borgerpanel, og såvel topchefer som det samlede byråd er blevet involveret i processen.

Indhold

Planen er bygget op omkring i alt 34 projekter fordelt på 6 hovedtemaer:

• Smart mobilitet

• Mindre trængsel

• Erhverv

• Børn

• Seniorer og personer med særlige behov

• Fremtiden

Alle projekter skal gennemføres i 2014 – 15 for en samlet økonomi på 11 millioner kr. Hertil kommer et stort timemæssigt bidrag på ca. 4 fulde årsværk hvert år.

Alle 34 projekter er beskrevet meget præcist, således at sandsynligheden for en succes er størst mulig. 27 projekter omfatter cykling. Foruden en side i rapporten er hvert projekt beskrevet detaljeret i et teknisk bilag med en præcis drejebog for implementeringen og relevante referencer fra ind- og udland. Det vi lover, det vil vi meget gerne kunne holde!

Der er allerede indgået dialog med de fleste af projekternes samarbejdspartnere og interessenter for at minimere risicis.

Som eksempel på et af projekterne, skal der arbejdes på at få flere børn og forældre til at cykle til børnehave. Odense har i næsten 40 år arbejdet på at sikre skolevejene, så flere cykler og går til skole – nu er turen også kommet til de mindste børn. Nogle mindre kryds forbedres, og der laves kampagner for børnene. Børn op til 6 år må gerne cykle på fortovene, og det potentiale vil vi meget gerne benytte.

Campusområdet får markant mere erhverv, boliger, udvidet universitet og et helt nyt supersygehus. Trods letbane, P&R anlæg og et højklasset stinet vil vejnettet få meget svært ved at klare en samlet daglig trafik med over 60.000 personer, der skal ind og ud af området. Svaret bliver en ambitiøs mobilitetsplan for hele bydelen, der skal reducere behovet for en meget kostbar bilparkering.

Der skal indføres bilfri zoner ved flere skoler – ikke som regulære lukninger, men i form af midlertidige restriktioner, der f.eks. kun tillader bilkørsel væk fra skolerne før mødetid om morgenen.

Projekterne dækker således meget bredt, og de vil dermed kunne underbygge de meget markante fysiske ombygninger af Odense, som sker i disse år.

 

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.